Kế hoạch tự đánh giá 06 chương trình đào tạo năm học 2016-2017
29/12/2016 | 4130 lượt xem

Thời gian

Nội dung thực hiện

Yêu cầu kết quả

Tuần 1-2

(12/12/2016-23/12/2016)

Các nhóm chuyên trách tổ chức họp để:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

- Nghiên cứu, phân tích nội hàm từng tiêu chuẩn/ tiêu chí

- Xây dựng danh mục minh chứng dự kiến cần thu thập

- Bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm chuyên trách (phân công thu thập minh chứng và viết tiêu chí)

- Danh mục minh chứng dự kiến cần thu thập đối với từng tiêu chí

Tuần 3-4

(26/12/2016-06/01/2017)

- Tiến hành thu thập minh chứng theo phân công

- Minh chứng đã được thu thập

- Ban thư ký tiến hành viết phần cơ sở dữ liệu của báo cáo tự đánh giá

- Bản cơ sở dữ liệu tự đánh giá

Tuần 5-6

(9/1 – 20/1/2017)

- Thành viên nhóm chuyên trách viết báo cáo tiêu chí theo phân công (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết)

- Báo cáo tiêu chí

Tuần 7 – 8

(6/2 – 17/2/2017)

- Các nhóm chuyên trách họp để thông qua báo cáo tiêu chí và đề xuất chỉnh sửa

- Biên bản họp (trong đó thể hiện nội dung đề xuất chỉnh sửa)

Tuần 9

(20/2 – 24/2/2017)

- Thành viên nhóm chuyên trách chỉnh sửa theo góp ý của Nhóm và nộp cho Trưởng nhóm; Trưởng nhóm chuyên trách tổng hợp thành báo cáo tiêu chuẩn và nộp cho Thư ký Hội đồng

 

 

- Các Báo cáo tiêu chuẩn

Tuần 10-11

(27/2 – 3/3/2017)

- Họp Hội đồng tự đánh giá:

+ Xem xét các báo cáo của từng tiêu chuẩn, tiêu chí của các nhóm chuyên trách.

+ Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá.

+ Xác định các thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung.

- Biên bản họp Hội đồng (trong đó thể hiện các nội dung cần chỉnh sửa, các minh chứng cần bổ sung)

Tuần 12

(6/3 – 10/3/2017)

- Nhóm chuyên trách rà soát và bổ sung theo góp ý của Hội đồng Tự đánh giá và nộp cho thư ký Hội đồng

- Báo cáo tiêu chuẩn đã chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng TĐG

Tuần 13

(13/3 – 17/3/2017)

- Thư ký Hội đồng tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT

- Bản dự thảo báo cáo tự đánh giá (gồm đầy đủ các phần theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ĐT)

- Hội đồng tự đánh giá CTĐT xem xét dự thảo báo cáo tự đánh giá và đề xuất chỉnh sửa (nếu cần)

- Nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung (nếu có)

Tuần 14

(20/3 – 24/3/2017)

- Trưởng ban Thư ký Công bố bản báo cáo tự đánh giá và xin ý kiến góp ý (Các bộ môn, phòng ban, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học và các bên liên quan đóng góp ý kiến về báo cáo tự đánh giá)

- Công văn xin ý kiến góp ý;

- Báo cáo đăng website trường và website các khoa

Tuần 15

(27/3 – 31/3/2017)

- Hội đồng tự đánh giá CTĐT họp để bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo ý kiến góp ý; thông qua báo cáo tự đánh giá lần cuối và trình Hiệu trưởng ký ban hành

- Báo cáo tự đánh giá hoàn thiện và trình Hiệu trưởng ký ban hành

Sau ngày 31/3/2017

- Nộp báo cáo tự đánh giá cho ĐHTN và Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Xây dựng kế hoạch Cải tiến chất lượng sau tự đánh giá

- Kế hoạch cải tiến chất lượng được ban hành và triển khai thực hiện

- Lưu trữ báo cáo, hệ thống minh chứng phục vụ công tác đánh giá ngoài

 

 
Xem bản đầy đủ: tại đây