Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (mốc chuẩn tối thiểu)
29/12/2016 | 4423 lượt xem

Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học

Xem chi tiết: tại đây