Kế hoạch triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (Giai đoạn 2)
10/03/2017 | 6755 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 212/KH-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐHKT&QTKD
(Giai đoạn 2)

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 24/8/2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD về việc ban hành Kế hoạch công tác ĐBCLGD năm học 2016 - 2017; Công văn 1021/KH-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 17/10/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐH Kinh tế và QTKD (giai đoạn 1), Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục (giai đoạn 2) năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

I. Nội dung kế hoạch

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Yêu cầu/chất lượng công việc

1

Rà soát hệ thống minh chứng

1.1

01/3 – 08/3/2017

Rà soát, đối chiếu giữa nội dung báo cáo tự đánh giá và minh chứng

Phòng KT&ĐBCLGD

Ban Thư ký

Đảm bảo tính thống nhất giữa báo cáo và danh mục minh chứng

Rà soát hệ thống minh chứng trên phần mềm HSMC với danh mục minh chứng

Phòng KT&ĐBCLGD

Ban Thư ký

Đảm bảo thống nhất  giữa phần mềm HSMC và danh mục minh chứng

1.2

09/3 - 10/3/2017

Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát

Phòng KT&ĐBCLGD

Ban Thư ký

Báo cáo kết quả rà soát minh chứng và nội dung báo cáo tự đánh giá

1.3

10/3/2017

Nhận kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của Trung tâm KĐCLGD

Phòng KT&ĐBCLGD

Trung tâm KĐCLGD

Công văn kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá

1.4

13/3/2017

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo TĐG

Kết quả rà soát hệ thống minh chứng và báo cáo tiêu chí

Hội đồng tự đánh giá

Ban Thư ký

Các Nhóm chuyên trách

 

Kế hoạch hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau thẩm định

Kế hoạch rà soát, bổ sung báo cáo tiêu chí, hệ thống minh chứng

2

Hoàn thiện báo cáo tự đánh sau thẩm định

2.1

13/3 – 20/3/2017

Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, hệ thống minh chứng

Các nhóm chuyên trách

Ban Thư ký

Các đơn vị trong toàn trường

Báo cáo tự đánh giá (sau thẩm định)

2.2

21/3/2017

Họp Hội đồng Tự đánh giá thông qua Báo cáo TĐG

Hội đồng TĐG

Ban Thư ký

Các nhóm chuyên trách

Phòng KT&ĐBCLGD

Báo cáo tự đánh giá (đăng ký đánh giá ngoài)

2.3

23/3 – 24/3/2017

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài

 

Ban Thư ký

Phòng  KT&ĐBCLGD

Trung tâm KĐCLGD

Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài

Báo cáo tự đánh giá

3

Đánh giá đồng cấp

3.1

27/3 –28/3/2017

Đăng ký đánh giá đồng cấp

Hội đồng  Tự đánh giá

Ban Thư ký

Phòng KT&ĐBCLGD

Công văn đăng ký đánh giá đồng cấp

3.2

27/3 – 9/4/2017

Chuẩn bị đánh giá đồng cấp

Hội đồng  Tự đánh giá

Ban thư ký

Các  nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong toàn trường

Kế hoạch đánh giá đồng cấp

 

3.3

10/4 – 16/4/2017

Đón đoàn đánh giá đồng cấp

Hội đồng  Tự đánh giá

Ban thư ký

Các  nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong toàn trường

Đánh giá đồng cấp

Báo cáo sơ bộ đánh giá đồng cấp

4

Đánh giá ngoài

4.1

17/4-18/4/2017

Xây dựng kế hoạch đón đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ và đánh giá ngoài

Hội đồng tự đánh giá

Ban thư ký

Phòng KT&ĐBCLGD

Kế hoạch đón đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ và đánh giá ngoài

4.2

17/4 – 28/4/2017

Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo góp ý đoàn đánh giá đồng cấp và chuẩn bị đánh giá ngoài

Các Nhóm chuyên trách

Ban thư ký

Các đơn vị trong toàn trường

Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo góp ý của đoàn đánh giá đồng cấp

4.3

03/5 – 05/5/2017

Đón đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ

Hội đồng tự đánh giá

Ban thư ký

Các Nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong toàn trường

Báo cáo khảo sát sơ bộ

4.4

06/5 – 21/5/2017

Chuẩn bị điều kiện cần thiết đánh giá ngoài

Hội đồng tự đánh giá

Ban thư ký

Các Nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong toàn trường

Báo cáo tự đánh giá

Hệ thống minh chứng

Tài liệu hướng dẫn  ĐBCL

Cơ sở vật chất

Tài chính

Các điều kiện khác

4.5

22/5 – 28/5/2017

Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Hội đồng tự đánh giá

Ban thư ký

Các Nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong toàn trường

Báo cáo sơ bộ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

 

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Hội đồng tự đánh giá

- Phê chuẩn và phổ biến kế hoạch tự đánh giá, yêu cầu các tới các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện.

- Giám sát hoạt động thực hiện kế hoạch tự đánh giá của các nhóm chuyên trách; hoạt động thu thập thông tin, minh chứng; chất lượng báo cáo tự đánh giá.

- Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động cải tiến chất lượng sau hoạt động đánh giá ngoài, đánh giá đồng cấp.

2.2. Ban thư ký

- Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá và chịu trách nhiệm về công việc được phân công.

- Phối hợp cùng với các đơn vị trong nhà trường và hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

- Chủ động giải quyết công việc phát sinh và báo cáo Hội đồng tự đánh giá khi cần thiết.

2.3. Nhóm chuyên trách

- Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng tự đánh giá đã phân công.

- Hoàn thiện báo cáo tiêu chuẩn/tiêu chí do Hội đồng tự đánh giá phân công.

- Thu thập, hoàn thiện hệ thống minh chứng phục vụ cho báo cáo tiêu chuẩn/tiêu chí do nhóm phụ trách.

- Phối hợp và hỗ trợ trong việc cung cấp minh chứng cho các đơn vị khác khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm đối với chất lượng báo cáo tự đánh giá do nhóm phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá yêu cầu.

- Chủ động báo cáo Hội đồng tự đánh giá công việc phát sinh khi cần thiết.

2.4. Các Phòng/Khoa/Trung tâm và các đơn vị khác trong toàn trường

- Phòng Khảo thí và ĐBCLGD là đơn vị đầu mối trong việc triển khai kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài, hồ sơ đánh giá đồng cấp, giúp việc và thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

- Các Phòng/Khoa/Trung tâm và các đơn vị chức năng khác trong toàn Trường có nhiệm vụ phối hợp và hỗ trợ các nhóm chuyên trách trong việc thu thập minh chứng, tài liệu và hồ sơ khi được yêu cầu.

- Các phòng/khoa/trung tâm và các đơn vị khác trong toàn Trường chủ động giải quyết công việc phát sinh, báo cáo Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá khi cần thiết.

 Trên đây là kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017 (giai đoạn 2), Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan phổ biến tới toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị, nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch của Nhà trường.

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐG; Ban thư ký; Nhóm chuyên trách (t/hiện);

- Các đơn vị trong toàn trường (t/hiện);

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Đặng Văn Minh