Kế hoạch tổng thể triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đào tạo (giai đoạn 1)
29/12/2016 | 5747 lượt xem

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Yêu cầu/chất lượng công việc

1.        

Kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá Nhà trường

03/10 – 14/10/2016

Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Các nhóm chuyên trách

- Phòng KT&ĐBCLGD

- Các đơn vị trong toàn trường

Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá; Ban hành kế hoạch tổng thể triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở đào tạo; Dự toán kinh phí được phê duyệt

Họp Hội đồng Tự đánh giá Nhà trường thông qua kế hoạch tổng thể

Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động tự đánh giá cơ sở đào tạo và đánh giá ngoài

2.        

Kiểm tra, rà soát và bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm định cơ sở đào tạo

3/10 – 21/10/2016

Các đơn vị trong toàn trường

Phòng KT&ĐBCLGD

Hoàn thiện  hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm định cơ sở đào tạo

3.        

Kiểm tra, rà soát và bổ sung hệ thống minh chứng tự đánh giá cơ sở đào tạo

11/10 – 28/10/2016

Nhóm chuyên trách

- Các đơn vị trong toàn trường

- Phòng KT&ĐBCLGD

Hoàn thiện việc số hóa hệ thống minh chứng đánh giá cơ sở đào tạo

Cập nhật hệ thống minh chứng tự đánh giá cơ sở đào tạo trên phần mềm lưu trữ HSMC

4.        

Mời chuyên gia tư vấn và phản biện báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo

25/10 – 11/11/2016

- Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt  Nam

- Nhóm chuyên trách

- Các đơn vị trong toàn trường

- Phòng KT&ĐBCLGD

Các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện báo cáo; các minh chứng cần bổ sung

5.        

Cập nhật và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo góp ý của chuyên gia tư vấn

14/11 – 30/11/2016

Nhóm chuyên trách

- Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Phòng KT&ĐBCLGD

- Các đơn vị trong toàn trường

Báo cáo tự đánh giá; Hệ thống hồ sơ minh chứng; Hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm định cơ sở đào tạo

6.        

Đánh giá nội bộ báo cáo tự đánh giá

01/12 – 15/12/2016

Hội đồng tự đánh giá

- Ban thư ký

- Nhóm chuyên trách

- Phòng KT&ĐBCLGD

Kết luận đánh giá nội bộ

7.        

Cập nhật và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo góp ý của Hội đồng

16/12 – 23/12/2016

Nhóm chuyên trách

- Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Phòng KT&ĐBCLGD

- Các đơn vị trong toàn trường

Báo cáo tự đánh giá; Hệ thống hồ sơ minh chứng; Hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm định cơ sở đào tạo được cập nhật

8.        

Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá và trình Hiệu trưởng ký phê chuẩn; Đăng tải website lấy ý kiến các bên liên quan

26/12 – 13/01/2017

Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Phòng KT&ĐBCLGD

- Nhóm chuyên trách

Báo cáo tự đánh giá (bản cuối)

Hệ thống minh chứng được cập nhật

9.        

Thẩm định báo cáo tự đánh giá với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam

16/01 – 13/02/2017

- Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Phòng KT&ĐBCLGD

Công văn đăng ký thẩm định

10.    

Cập nhật và hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định của Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt nam và góp ý của các bên liên quan

14/02 – 13/03/2017

Nhóm chuyên trách

- Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Phòng KT&ĐBCLGD

- Các đơn vị trong toàn trường

Báo cáo tự đánh giá

11.    

Ký hợp đồng đánh giá ngoài; Thông qua danh sách dự thảo đoàn đánh giá ngoài

14/03 – 31/03/2017

- Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Phòng KT&ĐBCLGD

Hợp đồng đánh giá ngoài

Danh sách đoàn đánh giá ngoài

12.    

Đón đoàn đánh giá ngoài đánh giá cơ sở đào tạo

03/4 – 15/5/2017

- Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Nhóm chuyên trách

- Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hôi các trường ĐHCĐ Việt Nam

- Lãnh đạo các đơn vị

- Phòng KT&ĐBCLGD

- Các đơn vị trong toàn trường

Đánh giá ngoài cơ sở đào tạo

 

13.    

Công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

6/2017 – 8/2017

Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hôi các trường ĐHCĐ Việt Nam

- Hội đồng Tự đánh giá

- Phòng KT&ĐBCLGD

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

- Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

- Báo cáo đánh giá ngoài

- Công nhận kết quả KĐCLGD

14.    

Tổng kết hoạt động đánh giá ngoài

Tháng 9/2017

- Hội đồng Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Phòng KT&ĐBCLGD

Báo cáo tổng kết đánh giá ngoài cơ sở đào tạo

15.    

Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài

Tháng 9/2017

Hội đồng Tự đánh giá

- Phòng KT&ĐBCLGD

- Nhóm chuyên trách

- Các đơn vị trong toàn trường

Kế hoạch triển khai hoạt động cải tiến chất lượng

Xem chi tiết: tại đây