Công văn hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo kết quả thẩm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
10/03/2017 | 5875 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 233/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD

V/v hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo kết quả thẩm định của Trung tâm KĐCLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:        Các ông/bà Trưởng nhóm, Thư ký nhóm chuyên trách

Căn cứ công văn số 26/CV-KĐCLGD ngày 07/3/2017 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD về việc Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ TĐG Trường ĐH Kinh tế và QTKD; Kế hoạch số 212/KH-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 07/3/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD Trường ĐH KT&QTKD (giai đoạn 2), Hiệu trưởng yêu cầu các ông/bà Trưởng nhóm, Thư ký nhóm chuyên trách triển khai hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo kết quả thẩm định và kết quả rà soát hệ thống minh chứng, cụ thể như sau:

1. Căn cứ kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của Trung tâm KĐCLGD, các Nhóm chuyên trách rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá do Nhóm phụ trách (kết quả thẩm định gửi kèm theo công văn này).

2. Căn cứ kết quả rà soát hệ thống minh chứng của phòng KT&ĐBCLGD, các Nhóm chuyên trách chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống minh chứng do Nhóm thu thập (kết quả rà soát minh chứng gửi kèm theo công văn này).

3. Thời hạn hoàn thành: các nhóm chuyên trách hoàn thành báo cáo và danh mục minh chứng theo các nội dung nêu trên và gửi về phòng KT&ĐBCLGD, gồm: 01 bản in có chữ ký của Trưởng nhóm vào từng trang của báo cáo, danh mục minh chứng và 01 bản điện tử qua email: khaothi@tueba.edu.vn chậm nhất trước 17h00 ngày 17/03/2017.

4. Hiệu trưởng yêu cầu các Nhóm chuyên trách bố trí thời gian, nhân lực để khẩn trương hoàn thành báo cáo đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Trong trường hợp cần thiết, các nhóm tự bố trí thời gian để làm cả ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật).

Nhóm chuyên trách nào không hoàn thành kế hoạch, làm chậm tiến độ của Nhà trường sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường.

Nhận được công văn này, các Nhóm chuyên trách khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Đặng Văn Minh