THÔNG TƯ 36/2017 - CÔNG KHAI THÔNG TIN (BIỂU MẪU 17 ĐẾN BIỂU MẪU 21)
25/06/2019 | 1362 lượt xem

1. BIỂU MẪU 17Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Đại học

1. BIỂU MẪU 17Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Thạc sĩ

1. BIỂU MẪU 17Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Tiến sĩ

 

2. BIỂU MẪU 18: A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo

2. BIỂU MẪU 18: B. Công khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường

2. BIỂU MẪU 18: C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

2. BIỂU MẪU 18: D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

2. BIỂU MẪU 18: E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

2. BIỂU MẪU 18: G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

2. BIỂU MẪU 18: H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

    BIỂU MẪU 18: I. Công khai thông tin về các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn

 

3. BIỂU MẪU 19A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

3. BIỂU MẪU 19B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành

3. BIỂU MẪU 19C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện

3. BIỂU MẪU 19D. Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

 

4. BIỂU MẪU 20A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Đại học)

4. BIỂU MẪU 20A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Sau đại học)

4. BIỂU MẪU 20B. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

4. BIỂU MẪU 20C. Công khai thông tin về tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

 

5. BIỂU MẪU 21