Lấy ý kiến góp ý báo cáo tự đánh giá Cơ sở đào tạo
16/01/2017 | 7694 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 53/ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD

V/v lấy ý kiến góp ý cho Báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

 

Kính gửi:       - Các Lãnh đạo đơn vị trong toàn Trường;

                       - Các cá nhân quan tâm.

            Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, đến nay Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo. Báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo của Nhà trường đã được đăng tải trên website Trường tại địa chỉ: http://tueba.edu.vn/Baocaotudanhgiacosodaotao.rar

            Để bản báo cáo tự đánh giá được khách quan, mô tả đúng hiện trạng của Nhà trường, đồng thời nêu được những tồn tại cũng như điểm mạnh, từ đó Nhà trường có các Kế hoạch hành động khả thi, nhằm cải tiến các tồn tại và phát huy các điểm mạnh.

            Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt các hoạt động của Nhà trường, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá đề nghị các ông (bà) lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường thông báo tới toàn thể sinh viên, CBVC của đơn vị mình tải Báo cáo về, đọc nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho Hội đồng tự đánh giá Nhà trường.

            Các ý kiến góp ý của cá nhân, đơn vị xin gửi về địa chỉ: phòng Khảo thí và ĐBCLGD – Phòng 311 (tầng 3, Nhà Điều hành) (gồm 01 bản in hoặc 01 bản điện tử qua email: khaothi@tueba.edu.vn).

            Nhận được công văn này, lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (t/hiện);

- Đăng website;

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Quang Huy