BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
31/07/2018 | 5292 lượt xem

Quý thầy/cô vui lòng liên hệ để nhận tài liệu:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Bộ phận Đảm bảo Chất lượng Giáo dục: Phòng 311 - Nhà điều hành - ĐT:  02803 547 157

Địa chỉ email chung: khaothi@tueba.edu.vn