Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2017 - 2018
29/12/2017 | 8526 lượt xem

1. Định giá tài sản K11 

2. Kinh tế lượng NTĐ

3. Kỹ thuật NVNT K11

4. Luật hành chính VN K12

5. Luật hiến pháp VN K12

6. Nghiên cứu và DBKT K11

7. Nghiệp vụ NHTW K11

8. Phân tích HĐKD K11

9. Quy hoạch nông thôn K11

10. Tiếng anh 5 K12

11. Thẩm định DA ĐT K11

12.Bảo hiểm xã hội K11

13. Kế toán XDCB K11

14. Khuyến nông K11

15. Luật cạnh tranh K11

16. Luật đầu tư K11

17. Mua bán và SNDN K11

18. Pháp luật về TTCK K11

19. Quản trị bán hàng K11

20. Quản trị tài chính quốc tế K11

21. Quản trị và PT sản phẩm mới K12

22. Thẩm định tài chính dự án K11

23. Lập và PT BCTC K11

24. Luật hình sự VN 2 K12

25. Luật kinh doanh BH K11

26. Luật lao động K12

27. Luật tài chính K12

28. Pháp luật về KD BĐS K11

29. Pháp luật về SHTT K11

30. Quản lý tài chính công K11

31. Quản trị doanh nghiệp dịch vụ K12

32. Quản trị hành chính vp K11

33. Quản trị nhân lực K12

34. Quản trị nhân lực trong DLKS K12

35. Quản trị rủi ro tc K11

36. Quản trị sản xuất 1 K11

37. Quản trị tài chính K11 CLC

38. Quản trị tài chính K11

39. Thanh toán quốc tế K11

40. Dịch vụ NH K11

41. Đạo đức KD và VHDN K11

42. Kiểm toán BCTC K11

43. Quan hệ công chúng K11

44. Quản lý dự án y tế K12

45. Quản trị doanh nghiệp K12

46. Quản trị ngân hàng K11

47. Quản trị quảng cáo K11

48. Quản trị thương hiệu K11

49. Tài chính doanh nghiệp 1 K12

50. Thị trường chứng khoán K11 CLC

51. Kế toán quốc tế K12

52. Kinh doanh quốc tế K11

53. Luật thương mại 2 K12

54. Lý thuyết ra quyết định K12

55. Phân tích và ĐTCK K11

56. Quản lý NN về kinh tế K11

57. Quản trị KDKS K12

58. Tài chính công K11

59. Tài chính công ty đa QG K11

60. Toán Kinh tế K10 ngoài tiến độ

61. Kỹ năng tư vấn PL K11

62. Những NLCB của CN Mác Lê nin HP 1 K14

63. Soạn thảo VBQLKT K11

64. Nguyên lý bảo hiểm K11

65. Đường lối CMVN K13

66. Lý luận chung NN&PL 2 K14

67. Những NLCB của CN Mác Lê nin HP 2 K14

68. Tiếng anh 3 K13

69. Toán cao cấp K14