Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2016 - 2017
14/06/2017 | 3463 lượt xem

1. Luật tố tụng hình sự K11

2. Luật Hôn nhân và gia đình K10

3. Luật so sánh K10

4. Phân tích HĐKD K11

5. Tư tưởng HCM K13

6. Quản lý dự án ĐT K10

7. Thương mại quốc tế K11

8. Mua bán và sát nhập doanh nghiệp

9. Quản trị kinh doanh lữ hành K10

10. Kinh tế TM&DV K10

11. Luật ngân hàng K11

12. Quản trị dự án K11

13. Luật dân sự VN 2 K12

14. Luật hiến pháp VN K13

15. Kiểm toán nội bộ K10

16. Kinh tế vi mô 1 K13

17. Thống kê kinh tế K11

18. Kinh doanh ngoại hối K10

19. Kế toán ngân sách K11

20. Luật tố tụng dân sự K11

21. Quản trị giá K10

22. HĐTM và kỹ năng soạn thảo, giao kết HĐTM K10

23. Thuê mua tài chính K10

24. Thương mại quốc tế K10

25. Luật kinh tế K12

26. Phân tích tài chính DN K10

27. Lý thuyết XSTK K13

28. Quản trị KDLH K11

29. Quản trị sự kiện K11

30. Quản trị chất lượng K11

31. Nguyên lý bảo hiểm K11

32. Tài chính công K10 LT ngoài tiến độ

33. Marketing căn bản K12

34. Tiếng anh 4 K12

35. Kinh tế lượng K12

36. Phân tích chính sách NN K11

37. Luật đất đai K11

38. Tài chính DN 2 K11

39. Dịch vụ ngân hàng K11

40. Xã hội học Đc K13

41. Quản trị MKT K11

42. Luật TMQT K11

43. Tư pháp quốc tế K11

44. Công pháp quốc tế K11

45. Toán kinh tế K12

46. Đường lối CMVN K112

47. Thị trường vốn ĐT K11

48. Kỹ thuật NVNT K11

49. Kế toán XDCB K11

50. Kế toán ngân sách K10 KTTH LTTC

51. Kế toán ngân sách K10 KTTH LT 2

52. Kinh tế nông hộ và trang trại K11

53. Hệ thống thông tin kế toán K12

54. Kinh tế nông nghiệp 2 K11

55. MKT công nghiệp K11

56. Quản trị chuỗi cung ứng K11

57. Tài chính công ty đa QG K11