Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017
12/01/2017 | 8112 lượt xem

1. Luật hinh sự việt nam 2 K11

2. Luật thương mại 2 K11

3. Lịch sử nhà nước và PLVN K12

4. Thị trường vốn đầu tư K10

5. Phân tích hoạt động kinh doanh K10

6. Quản trị doanh nghiệp K11

7. Quản trị sản xuât 1 K11

8. Logistics K10

9. Thanh toán quốc tế K10

10. Nghiệp vụ ngân hàng trung ương K10

11. Đinh giá tài sản K10

12. Tài chính công ty đa quốc gia K10 liên thông

13. Luật hành chính VN K11

14. Tài chính công K10

15. Tiếng anh 5 K11

16. Kinh tế công cộng K11

17. Luật cạnh tranh K10

18. Đường lối CMVN K12

19. Kinh tế bảo hiểm K10

20. Y xã hội học K10

21. Kế toán quốc tế K11

22. Kiểm toán báo cáo tài chính K10

23. Kinh tế lượng ngoài tiến độ

24. Kinh tế thương mại và dịch vụ K10 chất lượng cao

25. Phân tích chính sách nông nghiệp K10

26. Nguyên lý kinh tế nông nghiệp K11

27. Công cụ phái sinh k11

28. Tín dụng ngân hàng K11

29. Kế hoạch hóa PTKTXH K11

30. Kinh tế vĩ mô 1 K12

31. Kinh tế PT nông thôn K10

32. Quản trị bán hàng K10

33. Quản trị thương hiệu K10

34. Tài chính doanh nghiệp 1 K11

35. Thẩm định tài chính dự án K10

36. Lý thuyết ra quyết định K11

37. Lập và phân tích báo cáo tài chính K10 liên thông

38. Lập và phân tích báo cáo tài chính K10

39. Kinh tế nông hộ và trang trại K10

40. Kinh tế nông nghiệp 1 K11

41. Kinh tế phát triển nông thôn K11

42. Quản lý rủi ro trong đầu tư K10

43. Quản trị giá K11

44. Đạo đức kinh doanh & doanh nghiệp K10

45. Dịch vụ ngân hàng K10

46. Quản trị rủi ro tài chính K10

47. Pháp luật về thị trường chứng khoán K10

48. Quản trị nhân lực K11

49. Quản trị hành chính văn phòng K10

50. Quản trị tài chính K10

51. Kinh doanh quốc tế K10

52. Kế toán xây dựng cơ bản K10

53. Luật kinh doanh bảo hiểm K10

54. Pháp luật về kinh doanh bất động sản K10

55. Luật lao động K11

56. Luật đầu tư K10

57. Pháp luật tài chính K11

58. Luật tài chính K11

59. Soạn thảo văn bản QLKT K10

60. Kỹ năng tư vấn pháp luật K10

61. Quản lý công lớp ngoài tiến độ

62. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương K10

63. Quản lý tài chính công K10

64. Mua bán và sát nhập doanh nghiệp K10

65. Nghiên cứu & dự báo kinh tế K10

66. Kinh tế phát triển K11

67. Tâm lý học QLKT K10

68. Tâm lý học QLKT K11

69. Luật hiến pháp VN K11

70. Đấu thầu trong đầu tư K10

71. Đầu tư quốc tế K11

72. Thẩm định dự án đầu tư K10

73. Pháp luật an sinh xã hội K10

74. Pháp luật về sở hữu trí tuệ K10

75. Luật hình sự VN 2 K11

76. Quản lý dự an ĐT K10

77. Marketing quốc tế K11

78. Những NLCB của CN Mác - Lênin HP1 K13

79.  Những NLCB của CN Mác - Lênin HP2 K13

80. Lịch sử NN&PLTG k13

81. Lý luận chung NN&PL2 k13

82. Toán cao cấp (2 tín chỉ) k13

83. Toán cao cấp (4 tín chỉ) k13