Giới thiệu nhân sự phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
07/09/2016 | 2964 lượt xem
Stt Họ và tên Chức vụ Học hàm/
học vị
Email Điện thoại Nhiệm vụ
1 Trần Xuân Kiên Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng Thạc sĩ trankien@tueba.edu.vn DĐ:0988 880 842 Quản lý chung
2 Mai Việt Anh Phó trưởng phòng Tiến sĩ vietanh@tueba.edu.vn

CĐ:02803.947.074
DĐ:0988 771 109

Khảo thí
3 An Thị Thư Chuyên viên Thạc sĩ anhthu@tueba.edu.vn DĐ:0983 975 911 Khảo thí CQ
4 Hoàng Chí Thanh Chuyên viên Thạc sĩ hoangthanh@tueba.edu.vn DĐ:0977 331 053 Khảo thí CQ
5 Nguyễn Thu Hường Chuyên viên Cử nhân nguyenthuhuongtnvn@gmail.com DĐ:0904 781 536 Khảo thí PCQ
6 Lương Thị Kim Ly Chuyên viên Thạc sĩ luongthikimly@gmail.com DĐ: 0978 456 454 Khảo thí PCQ