Kế hoạch "Lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học (khóa 10)"
10/03/2017 | 4367 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:215/KH-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học
(khóa 10, niên khóa 2013-2017)

                                                        

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về khóa học nhằm tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động liên quan đến khóa đào tạo;

- Lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học là một trong các căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh hoạt động của các đơn vị, đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người học đối với các hoạt động của Nhà trường.

- Tạo thêm kênh thông tin giúp lãnh đạo Nhà trường đánh giá một cách khách quan và tương đối đầy đủ về các hoạt động liên quan đến khóa học;

- Từng bước phát triển “văn hóa chất lượng” trong Nhà trường và nâng cao chất lượng khóa học.

II. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI

- Thành lập Ban chỉ đạo với thành phần tham gia gồm đại diện Ban Giám hiệu, các Trưởng khoa (khoa Kinh tế, khoa Kế toán, khoa QTKD, khoa Ngân hàng – Tài chính, Khoa Quản lý – LKT, khoa Marketing Thương mại và Du lịch, khoa Khoa học Cơ bản), các Trưởng phòng: phòng Đào tạo, phòng Công tác – HSSV, phòng Hành chính – Tổ chức, phòng Quản trị - Phục vụ, phòng KHCN và HTQT, phòng Kế hoạch-TC, phòng Thanh tra –PC, phòng Khảo thí và ĐBCLGD và trung tâm Thông tin – Thư viện.

- Thành lập Ban thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo;

- Phòng Khảo thí và ĐBCLGD xây dựng mẫu phiếu và dự thảo kế hoạch;

- Họp Ban chỉ đạo và Ban thư ký thông qua kế hoạch và mẫu phiếu lấy ý kiến;

- Hoạt động lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp về khóa học được thực hiện thông qua hình thức phát phiếu điều tra cho sinh viên tại các văn phòng Khoa khi sinh viên đến nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

- Ban thư ký tiến hành tổng hợp và nhập, phân tích dữ liệu và viết dự thảo báo cáo.

- Họp Ban chỉ đạo và Ban thư ký thông qua kết quả lấy ý kiến và đề xuất biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng khóa học.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Nội dung lấy ý kiến của sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học, bao gồm:

- Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo;

- Đội ngũ giảng viên;

- Hoạt động tổ chức và quản lý đào tạo;                                                                 

- Cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ người học;

- Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về kiến thức và kỹ năng đã học được;

- Giải pháp giúp đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp;

- Ý kiến khác.

(Có mẫu phiếu kèm theo Kế hoạch này)

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG MẪU ĐIỀU TRA

- Đối tượng lấy ý kiến: Sinh viên Khóa 10 trước khi tốt nghiệp ở tất cả các chương trình đào tạo (niên khóa 2013-2017).

- Số lượng mẫu lấy ý kiến: 100% sinh viên khóa 10 đến thời điểm kết thúc hoạt động lấy ý kiến theo kế hoạch.

V. THỜI GIAN TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Tgian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Yêu cầu/kết quả

1.       

Thành lập ban chỉ đạo, Ban thư ký giúp việc

06/3/2017

P. KT & ĐBCLGD

Các đơn vị

Quyết định thành lập

2.       

Xây dựng dự thảo kế hoạch và mẫu phiếu lấy ý kiến

06/3/2017

Ban thư ký

P. KT & ĐBCLGD

Dự thảo kế hoạch và mẫu phiếu

3.       

Họp Ban chỉ đạo thông qua kế hoạch và mẫu phiếu

07/3/2017

Ban chỉ đạo, Ban thư ký theo Quyết định

P. KT & ĐBCLGD

Kế hoạch và mẫu phiếu đã được thông qua

4.       

Photo mẫu phiếu lấy ý kiến và gửi đến Văn phòng các Khoa

08/3-15/3/2017

Ban thư ký

Các Khoa

Phiếu lấy ý kiến

5.       

Tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cho sinh viên Khóa 10 tại Văn phòng các Khoa

27/3-17/4/2017

Các Khoa

Ban thư ký

Phát đúng đối tượng và phát đủ số lượng

6.       

Tổng hợp phiếu, nhập dữ liệu vào phần mềm, phân tích và viết báo cáo

18/4 – 02/5/2017

Ban thư ký

P. KT & ĐBCLGD

Dự thảo báo cáo

7.       

Thông qua kết quả lấy ý kiến và đề xuất biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng cho khóa học

03/5 – 15/5/2017

Ban chỉ đạo, Ban thư ký theo Quyết định

P. KT & ĐBCLGD

Báo cáo hoàn chỉnh và Kế hoạch cải tiến

8.       

Triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng khóa học

Từ 16/5/2017

Các đơn vị được phân công theo Kế hoạch

P. KT & ĐBCLGD

Theo yêu cầu của kế hoạch cải tiến

 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

6.1. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo và Ban thư ký

            - Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo và triển khai hoạt động lấy ý kiến, báo cáo Hiệu trưởng về kết quả lấy ý kiến đồng thời tư vấn Hiệu trưởng về các biện pháp cải tiến chất lượng sau hoạt động lấy ý kiến;

            - Ban thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo trong hoạt động lấy ý kiến như phát và thu phiếu, tổng hợp dữ liệu, nhập dữ liệu vào phần mềm, phân tích số liệu và viết báo cáo kết quả lấy ý kiến.

6.2. Trách nhiệm của các Khoa

- Nhận phiếu khảo sát từ Ban thư ký và phòng Khảo thí và ĐBCLGD;

- Tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cho sinh viên;

- Thu phiếu từ sinh viên, tổng hợp, sắp xếp và gửi phiếu cho phòng Khảo thí và ĐBCLGD.

6.3. Trách nhiệm của phòng Khảo thí và ĐBCLGD

            - Tư vấn Hiệu trưởng trong công tác tổ chức hoạt động lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học (khóa 10);

            - Chỉnh sửa, điều chỉnh mẫu phiếu theo yêu cầu của Ban chỉ đạo;

            - Photo mẫu phiếu gửi các Khoa (hoặc gửi đường link đánh giá vào địa chỉ email sinh viên khóa 10);

            - Nhập dữ liệu vào phần mềm, phân tích số liệu và viết báo cáo trình Ban Chỉ đạo;

            - Đăng tải website báo cáo kết quả lấy ý kiến và kế hoạch cải tiến;

            - Đôn đốc, giám sát các đơn vị trong việc triển khai hoạt động cải tiến đồng thời báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả hoạt động cải tiến;

            - Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác lấy ý kiến.

6.4. Trách nhiệm của các đơn vị trong toàn Trường

            - Phối hợp và hỗ trợ Ban thư ký, phòng Khảo thí và ĐBCLGD, các Khoa khi được yêu cầu;

            - Thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng khóa học trong Nhà trường.

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học (khóa 10, niên khóa 2013 – 2017) của trường ĐH Kinh tế và QTKD. Hiệu trưởng yêu cầu các cá nhân, đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Ban chỉ đạo, Ban thư ký;

- Các đơn vị liên quan;

- Đăng tải website;

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Quang Huy