Kế hoạch "Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017"
10/03/2017 | 4215 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 216/KH-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017

            Thực hiện công văn số 181/ĐHTN ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai hoạt động đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra năm 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch như sau:

1. Mục đích đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của sinh viên tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra đã được xây dựng và ban hành; phát hiện những điểm chưa phù hợp giữa nội dung chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo với chuẩn đầu ra. Từ đó, Nhà trường có các giải pháp nhằm cải tiến chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo đáp ứng hơn nữa nhu cầu của người học và xã hội.

Thực hiện yêu cầu của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

2. Đối tượng và phạm vi đánh giá

            Sinh viên năm cuối của Nhà trường (sinh viên khóa 10) có điểm học tập trung bình toàn khóa đạt từ 2,0 trở lên thuộc 05 chương trình đào tạo, gồm: Tài chính doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp, Thương mại Quốc tế, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.

            Mỗi chương trình đào tạo được Đại học Thái Nguyên lựa chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên để tham gia đánh giá; Trường hợp số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ≤50 thì chọn hết.

3. Ban chỉ đạo, ban thư ký và Hội đồng đánh giá chuyên môn

3.1. Ban chỉ đạo và ban thư ký

            - Thành phần Ban chỉ đạo gồm Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm Trưởng Ban, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD làm Phó Trưởng ban hoặc Thư ký, các ủy viên gồm Trưởng các phòng, khoa, trung tâm trong Nhà trường.

            - Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017; Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo sau hoạt động đánh giá trình Hiệu trưởng.

            - Ban thư ký: giúp việc cho Ban chỉ đạo.

3.2. Hội đồng đánh giá chuyên môn

            - Thành phần, số lượng tham gia Hội đồng đánh giá chuyên môn:

            +) Thành phần trong Trường: Trưởng Khoa; Trưởng bộ môn; Giảng viên có chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm trong giảng dạy (Ưu tiên giảng viên có học hàm Tiến sĩ và Giảng viên chính), thành phần, số lượng cụ thể do các Trưởng khoa đề xuất.

            +) Thành phần bên ngoài (khách mời): Bao gồm các nhà tuyển dụng và chuyên gia giáo dục bên ngoài trường, thành phần cụ thể do các Trưởng khoa mời tham gia. Số lượng mời: mỗi CTĐT mời 04 người (bao gồm cả chuyên gia và nhà tuyển dụng).

            Về chuyên gia, yêu cầu: có uy tín, kinh nghiệm, có nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan đến chương trình đào tạo. Về nhà tuyển dụng dụng, yêu cầu: có sử dụng sinh viên tốt nghiệp thuộc chương trình đào tạo, đang làm công tác quản lý, có chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến chương trình đào tạo.

            - Hội đồng đánh giá chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng bộ chủ đề, đáp án và thang điểm đánh giá; trực tiếp tham gia đánh giá chuyên môn sinh viên tốt nghiệp.

4. Phương pháp và công cụ đánh giá

            - Đánh giá ngoại ngữ và tin học: Sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực tin học và ngoại ngữ của ĐHTN.

- Đánh giá chuyên môn: Hội đồng đánh giá chuyên môn căn cứ chuẩn đầu ra đã ban hành của từng CTĐT để xây dựng bộ chủ đề đánh giá chuyên môn cho phù hợp (gồm câu hỏi, đáp án và thang điểm). Mỗi CTĐT xây dựng 20 bộ chủ đề, phần trình bày của thí sinh 60 điểm và phần phỏng vấn 40 điểm trên thang điểm 100. Các chủ đề phải mang tính tổng hợp kiểm tra được kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, thái độ của sinh viên. Mỗi chủ đề được xây dựng cần có biểu điểm cho từng năng lực đầu ra cụ thể, để sau hoạt động đánh giá có thể tổng hợp chung những chuẩn đầu ra nào đạt hoặc chưa đạt, cần có các biện pháp để nâng cao chất lượng (Phụ lục: Hướng dẫn xây dựng chủ đề đánh giá và tổng hợp điểm để rà soát chuẩn đầu ra).

Khi các chuyên gia giáo dục và nhà tuyển dụng về tham gia hoạt động đánh giá, Nhà trường yêu cầu các khoa chủ động lồng ghép với việc xin ý kiến nhà tuyển dụng, chuyên gia giáo dục về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra.

5. Thời gian, địa điểm đánh giá

5.1. Đánh giá ngoại ngữ, tin học: Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá ngoại ngữ từ ngày 03/4 – 07/4/2017; địa điểm: tại giảng đường GK1, GK2. Thời gian, địa điểm cụ thể Nhà trường sẽ có thông báo sau.

5.2. Đánh giá chuyên môn: Thời gian tổ chức đánh giá chuyên môn từ ngày 10/4 – 28/4/2017. Ngày cụ thể do các khoa đăng ký và tổ chức thực hiện.

6. Kinh phí thực hiện

            Kinh phí thực hiện do Ban chỉ đạo đề xuất, phòng Kế hoạch – Tài chính tư vấn. Phòng Khảo thí và ĐBCLGD tổng hợp và trình Hiệu trưởng phê duyệt.

            Các Khoa có chương trình đào tạo tham gia đánh giá chủ động xây dựng dự trù kinh phí, tổ chức đánh giá và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Nhà trường.

a) Dự kiến các khoản mục kinh phí do các khoa thực hiện:

            - Kinh phí hỗ trợ cán bộ xây dựng bộ chủ đề đánh giá chuyên môn;

            - Kinh phí hỗ trợ cán bộ Nhà trường tham gia hoạt động đánh giá chuyên môn và khách mời ĐHTN (nếu có);

            - Kinh phí hỗ trợ thành viên Ban thư ký của Hội đồng;

            - Kinh phí trả nhà tuyển dụng, chuyên gia đào tạo tham gia đánh giá (trong và ngoài tỉnh);

            - Kinh phí nước uống, văn phòng phẩm, photo tài liệu.

b) Kinh phí do phòng Công tác-HSSV thực hiện: Kinh phí cắt chữ Hội nghị: theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

c) Kinh phí do phòng Hành chính – Tổ chức thực hiện: Kinh phí tiếp khách: theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần tiếp khách và khách mời do Hiệu trưởng phê duyệt.

7. Thời gian biểu triển khai

TT

Thời gian

 địa điểm

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.       

Từ 13/2 - 17/2/2017

Thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký hoạt động đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra năm 2017

Phòng KT&ĐBCLGD

Các đơn vị

Xây dựng dự thảo kế hoạch đánh giá

Phòng KT&ĐBCLGD

2.       

07/3/2017

Họp Ban chỉ đạo, Ban thư ký thông qua nội dung, kế hoạch triển khai, kinh phí triển khai

Ban chỉ đạo

Các đơn vị

3.       

Từ 09/3-15/3/2017

Đề xuất cán bộ của Khoa tham gia Hội đồng đánh giá chuyên môn

Các Khoa có chương trình đánh giá

Phòng KT&ĐBCLGD

4.       

Từ 13/3-20/3/2017

Lập danh sách sinh viên thuộc đối tượng tham gia đánh giá gửi ĐHTN

Phòng Đào tạo

Phòng KT&ĐBCLGD

5.       

Từ 16/3-30/3/2017

Xây dựng bộ công cụ/chủ đề đánh giá chuyên môn;

Các Khoa có chương trình đánh giá

Phòng KT&ĐBCLGD

6.       

28/3 – 29/3/2017

Đăng ký thời gian tổ chức đánh giá chuyên môn (các khoa đăng ký thời gian tổ chức đánh giá chuyên môn từ 10/4 – 28/4/2017)

Các Khoa có chương trình đánh giá

Phòng KT&ĐBCLGD

7.       

03/4 – 07/4/2017

Mời Nhà tuyển dụng, chuyên gia giáo dục

Các Khoa có chương trình đánh giá

Phòng KT&ĐBCLGD

8.       

30/3 – 31/3/2017

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá ngoại ngữ, tin học, chuyên môn cho sinh viên

Các Khoa có chương trình đánh giá

Phòng KT&ĐBCLGD

9.       

03/4 – 07/4/2017

Tổ chức đánh giá ngoại ngữ, tin học

Phòng KT&ĐBCLGD

Các Khoa có chương trình đánh giá

10.   

10/4 – 28/4/2017

Tổ chức đánh giá chuyên môn (Ngày cụ thể do các Khoa đăng ký)

Hội đồng đánh giá chuyên môn, Nhà tuyển dụng, chuyên gia đào tạo

Các Khoa có chương trình đánh giá

11.   

1 tuần sau khi kết thúc đánh giá

Sơ kết hoạt động đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo

Ban chỉ đạo, Ban thư ký, Hội đồng đánh giá chuyên môn

Các Khoa có chương trình đánh giá

8. Tổ chức thực hiện

            8.1. Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

            Giúp việc Hiệu trưởng trong việc triển khai, đôn đốc các đơn vị thực hiện hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp; Tư vấn các khoa có chương trình đào tạo tham gia đánh giá (khi được đề nghị); báo cáo kết quả thực hiện đánh giá và tổ chức triển khai các biện pháp cải tiến chất lượng chương trình đào tạo cho Ban Giám hiệu.

8.2. Các Khoa có chương trình đào tạo đánh giá

Chủ động tổ chức hoạt động đánh giá theo kế hoạch đã phê duyệt của Hiệu trưởng Nhà trường; Thông báo kế hoạch đánh giá (đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học và chuyên môn) cho người học; Mời chuyên gia giáo dục và nhà tuyển dụng dụng tham gia đánh giá chuyên môn; Xây dựng tờ trình và dự trù kinh phí phục vụ công tác đánh giá; thanh quyết toán kinh phí theo quy định; Báo cáo kết quả hoạt động đánh giá cho Hiệu trưởng thông qua phòng Khảo thí và ĐBCLGD.

8.3. Các phòng chức năng, các đơn vị có nhiệm vụ hỗ trợ Phòng KT&ĐBCLGD, các Khoa trong hoạt động đánh giá CĐR và hỗ trợ các hoạt động liên quan khi Hiệu trưởng yêu cầu.

8.4. Sinh viên Khóa 10 thuộc các chương trình đào tạo được đánh giá: Chủ động bố trí thời gian, tích cực tham gia hoạt động đánh giá CĐR theo kế hoạch của ĐHTN và Nhà trường. Nhà trường có khen thưởng đối với những sinh viên tích cực tham gia hoạt động đánh giá và đạt kết quả cao. Khen thưởng sẽ được trao cho sinh viên trong đợt phát bằng tốt nghiệp của Nhà trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch của Nhà trường về hoạt động đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan tích cực tham gia và hoàn thành kế hoạch./.

           

Nơi nhận:

- ĐHTN (để b/c);

- Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Hội đồng đánh giá chuyên môn (t/hiện);

- Các đơn vị liên quan (t/hiện);

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy

Phụ lục: Hướng dẫn xây dựng chủ đề đánh giá và tổng hợp điểm để rà soát chuẩn đầu ra

 

1. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA

- Căn cứ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã công bố xây dựng chủ đề đánh giá.

- Lập ma trận chủ đề và chuẩn đầu ra để đảm bảo các chuẩn đầu ra có thể đo lường được được đánh giá

            Ví dụ: Ma trận chuẩn đầu ra và chủ đề đánh giá

 

           Chuẩn đầu ra

 

Chủ đề

CĐR 1

CĐR 2

CĐR 3

CĐR 4

CĐR …

CĐRn

Chủ đề 1

X

 

X

X

 

X

Chủ đề 2

X

X

 

X

X

X

Chủ đề 3

 

X

X

X

X

X

Chủ đề 4

X

X

X

X

X

 

Chủ đề …

 

X

X

X

 

X

 

- Việc xây dựng thang điểm cần thống nhất để đảm bảo tính khách quan, thống nhất khi thống kê kết quả của CTĐT.

2. THỐNG KÊ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN ĐẦU RA

 

            Ví dụ: Với thang điểm 60 – Thống kê điểm sau đánh giá như sau

 

       Chuẩn đầu ra

CĐR 1

CĐR 2

CĐR 3

CĐR 4

CĐR …

Tổng

 

Sinh viên

SV 1 (Chủ đề 1)

12

 

14

15

….

SV 2 (Chủ đề 4)

14

10

15

15

10

 

SV 3 (Chủ đề 2)

18

12

 

16

16

 

SV 4 (Chủ đề 3)

 

15

18

22

16

 

….

 

 

 

 

 

 

SVn (Chủ đề n)

 

- Từ kết quả này sẽ cho tổng quan về mức độ đạt được chuẩn đầu ra được công bố của CTĐT.

- Thống kê các phiếu đánh giá của chuyên gia bên ngoài để so sánh với đánh giá của giảng viên trong trường và để có cái nhìn khách quan hơn.