Quá trình phát triển, chức năng nhiệm vụ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục
07/09/2016 | 2894 lượt xem

1. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 733/QĐ-ĐHTN ngày 04/6/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Phòng được thành lập trên cơ sở chia tách từ phòng Thanh tra Khảo thí và ĐBCLGD (Phòng Thanh tra Khảo thí và ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 480/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc ĐHTN).

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của phòng Khảo thí và ĐBCLGD thực hiện theo Quyết định số: 481/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 01/6/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành quy định về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

2.1. Cơ cấu tổ chức

a. Phòng KT&ĐBCLGD gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các cán bộ làm công tác KT&ĐBCLGD. Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

b. Cấp Khoa/Bộ môn gồm các cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm công tác KT&ĐBCLGD.

2.2. Chức năng

Phòng KT&ĐBCLGD trường ĐHKT&QTKD có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động về KT&ĐBCLGD của Nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục, của Bộ GD&ĐT và của ĐHTN.

Cán bộ làm công tác KT&ĐBCLGD cấp khoa/bộ môn Trường ĐHKT&QTKD có chức năng giúp trưởng khoa/trưởng bộ môn thực hiện các nhiệm vụ KT&ĐBCLGD của đơn vị.

2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

2.3.1. Công tác Khảo thí

a) Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT và ĐHTN về công tác khảo thí.

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược của Nhà trường và đề ra lộ trình cho công tác khảo thí. Đề xuất với Hiệu trưởng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá.

c) Đầu mỗi năm học xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Khảo thí của năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành.

d) Chỉ đạo các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của ĐHTN và của Nhà trường về công tác thi, kiểm tra, đánh giá đối với các loại hình đào tạo chính quy, phi chính quy.

e) Phối hợp với phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo.

f) Giám sát việc tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, ĐHTN và quy định của Nhà trường.

g) Tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi/đề thi hình thức tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm theo tiến trình chung của ĐHTN. Phối hợp với các khoa, bộ môn tiến hành đánh giá độ tin cậy của câu hỏi thi, đề thi.

h) Tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học trong Trường.

i) Tham gia công tác tuyển sinh các hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2 của Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

j) Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Nhà trường.

k) Báo cáo ĐHTN, Bộ GD&ĐT kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu.

l) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.3.2. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện chủ chương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác ĐBCLGD của Bộ GD&ĐT và ĐHTN; hình thành văn hóa chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên của Nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác ĐBCLGD, tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của ĐHTN, Bộ GD&ĐT tại các tổ chức kiểm định của Việt Nam và quốc tế thuộc danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ GD&ĐT công nhận.

c) Giúp việc cho Hội đồng Tự đánh giá của Nhà trường, là đầu mối tham mưu chỉ đạo tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ các tài liệu tự đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm.

d) Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; tổ chức đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố ĐBCLGD; căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải tiến chất lượng.

e) Định kỳ hàng năm, báo cáo ĐHTN kết quả cải tiến chất lượng trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng Nhà trường, kết quả đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá đồng cấp; đánh giá kết quả đầu ra, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học tiếp theo.

f) Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website của Nhà trường, trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và ĐHTN.

g) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác ĐBCLGD.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Chi tiết xem tại Quyết định số 481/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 01/6/2015.