báo cáo lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên các học kỳ, các năm học
10/01/2017 | 6196 lượt xem

Báo cáo hoạt động lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, 2013-2014: Click here

Báo cáo hoạt động lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hk1, 2011-2012: Click here

Báo cáo hoạt động lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hk2, 2011-2012: Click here

Báo cáo hoạt động lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hk2, 2012-2013: Click here

Báo cáo hoạt động lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hk1, 2015-2016: Click here

Báo cáo hoạt động lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, hk\2, 2015-2016: Click here